การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ Shcool of Labor and Human Resources มหาวิทยาลัย Renmin University of China

Professor Yang Weiguo  คณบดี  School of Labor and Human Resources มหาวิทยาลัย Renmin University of China มาเยี่ยมเยือนเพื่อเจรจาความร่วมมือกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562