แนวปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นวิชาที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการประชุมวิชาการในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การออม

  1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจผ่าน  http://reg.nida.ac.th
  2. นักศึกษาส่งหัวข้อวิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์การศึกษาธุรกิจที่นักศึกษาสนใจผ่านทาง  http://www.econ.nida.ac.th  หลังจากลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์
  3. คณะจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทราบหลังจากเปิดภาคการศึกษาไม่เกิน 1 เดือนผ่านทาง  http://econ.nida.ac.th
  4. หลังจากประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านทาง  http://www.econ.nida.ac.th  แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดพบนักศึกษาครั้งที่ 1 ภายใน 3 สัปดาห์และนักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 3 ครั้งภายในภาค การศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน

ปัญหาที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาจะต้องทำการเก็บเงินก้อนนี้ในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลาย ๆ คนก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์และการเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ภายใน 1 สัปดาห์

  1. งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์หรืออาทิตย์ภายใน 3 สัปดาห์สุดท้ายของการสอบไล่ในเวลา 09.00 น. – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น. จะมีอาจารย์เข้าร่วมฟังอย่างน้อย 2 ท่าน

วารสารการศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

เอกสารแนบประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ