ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร (MBE)

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร

กฤษฎาพร วงศธรวรรธ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ จานวน 32 ราย ซึ่งใช้แบบจาลองเชิงถดถอยโลจิสติกส์ (Logistics Regression) เพื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านสิทธิประโยชน์ ว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการโลจิสติกส์อย่างไร ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ประเด็นความสามารถเชื่อมโยงท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนามไปยังประเทศจีนตอนใต้ (หนานหนิง มณฑลกวางสีจ้วง) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเด็นด้านโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ด่านมุกดาหาร และปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ ประเด็นการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ตามที่ BOI กำหนด พบว่า ทั้ง 3 ปัจจัยข้างต้น ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญ

คำสำคัญ: เขตเศรษฐกิจพิเศษ โลจิสติกส์ มุกดาหาร