ผลกระทบของการก่อหนี้สาธารณะต่อการบริโภคภาคเอกชน : ปาจรีย์ วิวัฒนวรเศรษฐ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลกระทบของการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลที่มีต่อการบริโภคของภาคเอกชน เพื่อสามารถนาไปพัฒนาและปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับหนี้สาธารณะในระยะยาวได้ พบว่าการดาเนินนโยบายการคลังผ่านทางการก่อหนี้สาธารณะ ผลการก่อหนี้สาธารณะที่มีต่อการบริโภคภาคเอกชนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ถ้ามีหนี้สาธารณะต่า (ต่ากว่าร้อยละ 20) จะมีการบริโภคเพิ่มขึ้น เมื่อหนี้อยู่ในระดับกลาง (อยู่ระหว่างร้อยละ 20-50) ประชาชนจะลดการบริโภคลง แต่จะกลับมาบริโภคเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูง (สูงกว่าร้อยละ 50) หรือหลังจากเกิดฟองสบู่แตกแล้ว

คำสาคัญ : หนี้สาธารณะ, การบริโภคภาคเอกชน, นโยบายการคลัง