รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

Ph.D. (Economics)
University of Warwick, UK

Research Interests

Applied Econometrics, Empirical Asset Pricing, Economic Integration in Asia, Monetary Policy, Forecasting

เมล: Yuthanas@gmail.com