รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

Ph.D. Business Administration (Economics)
University of Memphis, USA

Research Interests

Econometrics, Environmental Economics, Health Economics

เมล: udomsak.s@nida.ac.th
เอกสารการบรรยายและงานวิจัย