ผศ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล

ผศ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล

ทองใหญ่ อัยยะวรากูล

Ph.D. (Economics)
Duke University, USA

Research Interests

Applied Microeconomics, Applied Econometrics

เมล: tongyai@gmail.com