รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Ph.D. (Economics)
North Carolina State University, USA

Research Interests

Cost Benefit Analysis, Environmental Economics, Environmental Valuation, Public Policy

เมล: adis.israngkura@gmail.com