ข่าว

อำนาจตลาด ขุมทรัพย์หลังโควิด (ของกลุ่มทุน), (ผศ.ดร.สันติ)

รัฐบาลผู้มีอำนาจทางการบริหาร และอำนาจทางการเมืองของประเทศจะมีความเข้มแข็ง มีพลังเพียงพอกับการต่อสู้กับกระแสการก่อตัวของการสร้างอำนาจตลาด (หรือจริง ๆ ควรใช้คำว่า อำนาจเหนือตลาด) ได้แค่ไหน คงจะเป็นประเด็นที่ต้องจับตาติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาต่อไป แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา อำนาจเหล่านี้ดูเหมือนจะมีลักษณะที่เกื้อกูล (Complement) กันมากกว่าการทดแทนกัน  (Substitute)

  ข่าวการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท และ ป.เอก  

หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ กลุ่มเรียนวันจันทร์-ศุกร์ และกลุ่ม เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (PhD in Economics)

  กิจกรรมที่ผ่านมา

การประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำปี 2562

การเตรียมความพร้อมในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอกของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันที่ 24 25 26 และ 31 สิงหาคม 2563