ข่าว

กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อสมทบทุน “กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียน” ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

  ข่าวการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท และ ป.เอก  

หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ กลุ่มเรียนวันจันทร์-ศุกร์ และกลุ่ม เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (PhD in Economics)

  กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อสมทบทุน “กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียน” ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี