ข่าว

การประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำปี 2562

การเตรียมความพร้อมในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอกของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันที่ 24 25 26 และ 31 สิงหาคม 2563

  ข่าวการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท และ ป.เอก  

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (PhD in Economics)

  กิจกรรมที่ผ่านมา

การประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำปี 2562

การเตรียมความพร้อมในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอกของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันที่ 24 25 26 และ 31 สิงหาคม 2563