ข่าว

การเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19

ขณะนี้เมื่อมีประเด็นทหารอียิปต์และลูกอุปทูตจากซูดานติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ทางโรงเรียนทั้งกรุงเทพฯ และระยองตื่นตัวอีกครั้ง โดยล่าสุดวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สถานศึกษาในจังหวัดระยองปิดการเรียนการสอนแล้ว 274 แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 11 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 223 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 32 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดกศน.จำนวน 8 แห่ง ซึ่งการปิดสถานศึกษาครั้งนี้โรงเรียนจะปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน ส่วนในกรุงเทพฯ นั้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ประกาศ มีข้อความตอนหนึ่ง…

  ข่าวการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท และ ป.เอก  

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (PhD in Economics)

  กิจกรรมที่ผ่านมา

งาน “เปิดบ้านพัฒนาการเศรษฐกิจ” วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

งาน “เปิดบ้านพัฒนาการเศรษฐกิจ” วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้เพื่อดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปิดอบรมด้วยกันทั้งหมด 5 หลักสูตร และ พิเศษสุด การเสวนาสุด Exclusive กับคุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ

การปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ ประธานบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ ประธานบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “การปรับตัวของนักเศรษฐศาสตร์การเงินภายใต้ Disruption และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 พร้อมทั้งมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ และนอกจากนั้นยังมีการการเสวนาเรื่อง “โอกาสของ MFE ภายใต้ Disruption” วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 702 อาคารสยามบรมราชกุมารี