อดีตคณบดี

ดร.ศักดา สายบัว
เม.ย.2510 – ธ.ค. 2561
ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล
ส.ค. 2517 – มิ.ย. 2519
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ก.ค. 2519 – ธ.ค. 2521
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ยงกิตเศรษฐ
มี.ค. 2522 – มี.ค. 2526
รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อติกุล
มี.ค. 2526 – มี.ค. 2528
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
มี.ค. 2528 – มี.ค.2530
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
มี.ค. 2530 – มี.ค.2534
ผู้ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิเทพ อินทปัญญา
มี.ค.2534 – มี.ค. 2535
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ สัตยารักษ์วิทย์
มี.ค.2535 – มี.ค. 2537
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
ธ.ค.2537 – พ.ย. 2539
ผู้ศาสตราจารย์ ดร.วิศาล บุปผเวส
ธ.ค.2539 – พ.ย. 2545
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
ธ.ค.2545 – มี.ค. 2547
รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
เม.ย.2547 – เม.ย. 2553
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เม.ย. 2553 – เม.ย. 2556
ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม
เม.ย.2556 – พ.ย. 2561