วิจัย

พฤษภาคม 13 2021 การศึกษาอุปสงค์ข้าวไทยในประเทศผู้นาเข้าที่สาคัญ (MBE,2563)
พฤษภาคม 14 2021 การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขัน ของธุรกิจประเภทรีสอร์ทตามเส้นทางสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021 การศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์ที่ส่งผลให้เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้กรณีศึกษา : หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทยกับตัวแปรมหภาค พิจารณาในสินเชื่อการอุปโภคบริโภค โดยใช้การพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยวิธี Vector Autoregressive Model (MFE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างตาบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตาบลดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีบทคัดย่อ (MBE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 การใช้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเป็นเครื่องชี้น าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021 กำรเปรียบเทียบกำรวัดมูลค่ำควำมเสี่ยง (Value at Risk) ของกำรลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021 ความสัมพันธ์ระหว่าง Google Trends กับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และการใช้ Google Trends เป็นสัญญาณทางเทคนิค (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรษัทภิบาลและต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรณีศึกษาบริษัทใน SET50) (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (MFE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 ความเต็มใจจะจ่าย ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะพลาสติก (MBE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 ความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะต่างๆ ๆ ของอาคารเขียวประเภทที่พักอาศัย (MBE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 ความเต็มใจจะจ่ายสำหรับการมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการลดฝุ่น PM2.5 (MBE,2563)
1 2 3 4 5 31