วิจัย

พฤศจิกายน 26 2020 กลยุทธ์ของเพลงพื้นหลัง (Background Music) และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า (MBE,2562)
พฤศจิกายน 26 2020 การประเมินต้นทุน –ประสิทธิผลของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายศูนย์ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล (MBE,2562)
พฤศจิกายน 26 2020 การประเมินผลกระทบด้านราคาของตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์(อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) จากการควบรวมกิจการโดยการจำลองการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) (MBE,2562)
พฤศจิกายน 26 2020 การประเมินมูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้านสุขภาพจากการคาดการณ์การลดก๊าซ CO2 ตามแผนการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (MBE,2562)
พฤศจิกายน 26 2020 การวัดประสิทธิภาพการผลิตของอาเซียนในช่วงปี พ.ศ.2540 – 2560 (MBE,2562)
พฤศจิกายน 26 2020 การวิเคราะห์การใช้บริการการรับส่งอาหารออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกลางของผู้บริโภค (MBE,2562)
พฤศจิกายน 26 2020 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศไทย (MBE,2562)
พฤศจิกายน 26 2020 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนของธุรกิจประเภทเครื่องดื่มสกัดเย็นจากผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ (MBE,2562)
พฤศจิกายน 26 2020 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนระบบบำบัดน้ำเสียภายในฟาร์มสุกรขุนขนาด 4,000 ตัวต่อวัน
พฤศจิกายน 26 2020 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์ในจังหวัดยะลา (MBE,2562)
พฤศจิกายน 26 2020 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนโดยเปรียบเทียบระหว่างเครื่องเปล่ากับเครื่องพร้อมแพ็จเกจรายเดือน (MBE,2562)
พฤศจิกายน 26 2020 การศึกษาลักษณะผู้ให้ความสนใจบริการวางแผนการเดินทางกรณีท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
1 2 3 25