วิจัย

พฤษภาคม 12 2020 INFLUENCE OF HUMAN CAPITAL ON RETIREMENT PREPARATION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THAILAND
มีนาคม 12 2020 Thermodynamics Formulation of Economics : Burin Gumjudpai-2562
มีนาคม 12 2020 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมยาเสพติดและอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ : ศุภาพิชญ์ มณีนาค-2562
มีนาคม 12 2020 ENVIRONMENTAL COST OF HYDROPOWER DEVELOPMENT CASE STUDY: XAIYABURI HYDROPOWER DAM, LAO PDR. : Phongphat Phanthavong-2562
มีนาคม 12 2020 การศึกษาคุณลักษณะที่สาคัญต่อการกาหนดราคาของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก : สมประสงค์ มณีนพรัตน์สุดา-2562
ตุลาคม 10 2019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อดุลยภาพการส่งออกมันสำปะหลังไทยไปประเทศจีน (MBE.2562)
ตุลาคม 7 2019 THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AGGLOMERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF THE FIVE PROVINCES IN NORTHWEST CHINA : Miss xiao xi-2019
ตุลาคม 7 2019 การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ : เผ่าพันธู แย่งคุณเชาว์-2562
สิงหาคม 16 2019 การศึกษาผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของกลยุทธ์ซื้อขาย OPTIONS และ FUTURES ในตลาดตราสารอนุพันธ์ไทย(MFE,2561)
สิงหาคม 16 2019 การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวชี้นาต่อการปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทย(MFE,2561)
สิงหาคม 16 2019 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระบบเศรษฐกิจกับรูปร่างของเส้นอัตราผลตอบแทน(MBE,2561)
สิงหาคม 16 2019 การศึกษานโยบายรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า(MFE,2561)
1 2 3 19