วิจัย

ตุลาคม 10 2019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อดุลยภาพการส่งออกมันสำปะหลังไทยไปประเทศจีน (MBE.2562)
ตุลาคม 7 2019 THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AGGLOMERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF THE FIVE PROVINCES IN NORTHWEST CHINA : Miss xiao xi-2019
ตุลาคม 7 2019 การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ : เผ่าพันธู แย่งคุณเชาว์-2562
สิงหาคม 16 2019 การศึกษาผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของกลยุทธ์ซื้อขาย OPTIONS และ FUTURES ในตลาดตราสารอนุพันธ์ไทย(MFE,2561)
สิงหาคม 16 2019 การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวชี้นาต่อการปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทย(MFE,2561)
สิงหาคม 16 2019 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระบบเศรษฐกิจกับรูปร่างของเส้นอัตราผลตอบแทน(MBE,2561)
สิงหาคม 16 2019 การศึกษานโยบายรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า(MFE,2561)
สิงหาคม 16 2019 ปฏิกิริยาของราคาหุ้นเป้าหมาย ที่มีต่อการประกาศข่าวการควบรวมกิจการ (MFE,2561)
สิงหาคม 16 2019 กลยุทธ์การสร้างพอร์ตโฟลิโอโดยใช้ข้อมูลปัจจัย ส่วนชดเชยความเสี่ยงของตราสารทุนเป็นค่าจัดสรรน้าหนักเงินลงทุน(MFE,2561)
สิงหาคม 16 2019 ความคุ้มทุนของการปลูกยางพาราเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(MBE,2561)
สิงหาคม 16 2019 ผลกระทบได้รับจากการ เปิดเสรีทางการค้าอาเซียน ในภาคอุตสาหกรรม อาหารเสริมสมุนไพรบำรุงสุขภาพ(MBE,2561)
สิงหาคม 16 2019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องดื่มที่มีตราทางเลือกสุขภาพ(MBE,2561)
1 2 3 18