วิจัย

พฤษภาคม 14 2021 Event Study ผลกระทบของ Covid-19 รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021 กลยุทธ์การทำกำไรในตลาดอนุพนั ธ์ประเทศไทย (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021 การคัดเลือกหลักทรัพย์และการจับจังหวะตลาดของกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ (MFE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 การจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงส่งผลต่อรายได้มูลฐานเริ่มต้นและอัตราการเติบโตของรายได้แรงงานไทยหรือไม่ (MBE,2563)
พฤษภาคม 14 2021 การจัดสรรการลงทุนเพื่อวัยเกษียณด้วยกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (MFE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO ของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ (MFE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 การรับรู้มูลค่าตราสินค้า(Brand Value)ผู้ใช้บริการสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เทียบกับสายการบินอื่น (MBE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผู้บริโภคทางด้านการเงินและเศรษฐกิจในการเลือกใช้รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า (MBE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีน (MBE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 การศึกษาการกระจายรายได้การท่องเที่ยวจากการจัดการแข่งขันวิ่ง“บุรีรัมย์ มาราธอน” จังหวัดบุรีรัมย์ (MBE,2563)
พฤษภาคม 13 2021 การศึกษาความต้องการและสวัสดิการสังคมสําหรับบ้านพักคนชราของกลุ่มเจเนอเรชันวาย (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายภาครัฐ กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (MFE,2563)
1 2 3 31