ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน “เปิดบ้านพัฒนาการเศรษฐกิจ” วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

งาน “เปิดบ้านพัฒนาการเศรษฐกิจ” วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้เพื่อดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปิดอบรมด้วยกันทั้งหมด 5 หลักสูตร และ พิเศษสุด การเสวนาสุด Exclusive กับคุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ

1 4 5 6 7 8 9