กิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำปี 2562

การเตรียมความพร้อมในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอกของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันที่ 24 25 26 และ 31 สิงหาคม 2563

1 2 3 4