กิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “รางวัลระดับดี”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “รางวัลระดับดี” ในการเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลกระทบในเชิงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของมาตรการภาษีคาร์บอนต่อการบริโภคพลังงานภาคครัวเรือนในประเทศไทย”

แสดงความยินดีกับ “คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

เมื่อวันที 17 ม.ค. 2563  อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า เดินทางเข้าพบ และร่วมแสดงความยินดีกับ
“คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1 2 3