รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 1/2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 1/2564  (เข้าเรียนเดือนมิถุนายน 2564)

กรณีสอบสัมภาษณ์:
รายละเอียดประกาศ       ดาวน์โหลดใบสมัคร
รอบที่หนึ่ง:     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน 2563
รอบที่สอง:     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
รอบที่สาม:     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันที่ 24 เมษายน 2564

News!!! รับสมัครรอบที่สี่   กรณีมีประสบการณ์การทำงาน (สอบสัมภาษณ์) (ครั้งที่ 4/2564) :
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2564 (สมัครออนไลน์เท่านั้น!!!)

รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (ครั้งที่ 1/2564)
รายละเอียดประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้ประสงค์รับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (updated 20 เมษายน 2564)
แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณจิตติมา หมายเลขโทรศัพท์ 02-7273180 หรือ @mfenida