รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 1/2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 1/2564  (เข้าเรียนเดือนมิถุนายน 2564)

กรณีสอบสัมภาษณ์:
รายละเอียดประกาศ       ดาวน์โหลดใบสมัคร
รอบที่หนึ่ง:     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน 2563
รอบที่สอง:     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
รอบที่สาม:     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันที่ 24 เมษายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณจิตติมา หมายเลขโทรศัพท์ 02-7273180 หรือ @mfenida