รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ประจำภาค 1/2563

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ประจำภาค 1/2563  (เข้าเรียนเดือนมิถุนายน 2563)

กรณีสอบสัมภาษณ์:
รายละเอียดประกาศ       ดาวน์โหลดใบสมัคร
รอบที่หนึ่ง:     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
รอบที่สอง:     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 – วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
รอบที่สาม:     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2563  (ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครรอบที่ 3)

หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ (กรณีสอบข้อเขียน) ประจำภาค 1/2563 (ครั้งที่ 1/2563) กับกองบริการการศึกษา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ สมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครสอบให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้
2. ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณจิตติมา หมายเลขโทรศัพท์ 02-7273180