แบบฟอร์มต่าง ๆ การเขียนระเบียบวิธีวิจัยและการค้นคว้าอิสระ

การเขียนระเบียบวิธีวิจัย และการค้นคว้าอิสระ

workshop II

Example EC9000 Independent study

รุปแบบ Workshop II

Example EC9000 Independent study

ตัวอย่างการทำการนำเสนอ

งาน present

workshop I

Example EC5030

คำแนะนำ

สำหรับผู้เขียนบทความ NIDA Independent Study Journal

วารสาร

: คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ