เอกสารสำหรับเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  Qualify

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาค 1/2561 เป็นต้นไป) Comprehensive


หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  Qualify

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาค 2/2560 เป็นต้นไป) Comprehensive


หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน Qualify

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
(เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาค 2/2559 ถึง ภาค 2/2560) Comprehensive

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
(เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาค 1/2561 เป็นต้นไป) Comprehensive


หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาตร์และการบริหาร
(เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาค 1/2560 เป็นต้นไป) Comprehensive