ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ แนวปฏิบัติการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ และวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ แนวปฏิบัติการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ และวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

แนวปฏิบัติการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ IS

– แบบอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ

– แบบฟอร์มรับทราบการเป็นที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ

แนวปฏิบัติการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท Thesis (Master Degree)

– แบบตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

– แบบฟอร์มการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์