การศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์ที่ส่งผลให้เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้กรณีศึกษา : หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทยกับตัวแปรมหภาค พิจารณาในสินเชื่อการอุปโภคบริโภค โดยใช้การพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยวิธี Vector Autoregressive Model (MFE,2563)

3-13-Info บูรการ ทิพยสกุลชัย รหัส 6110323038
3-13-บทคัดย่อ บูรการ ทิพยสกุลชัย รหัส 6110323038