ค่าจ้างแรงงานของประเภทธุรกิจและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ

1-11-6210322012_info
1-11-6210322012_abstract