การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบมือหนึ่งและมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธี Hedonic Price

1-8-6210322009_infographic
1-8-6210322009abstract