โครงสร้างตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม การส่งออกแป้งมันสำปะหลังแปรรูปของไทยสู่ประเทศญี่ปุ่น ภายหลังเกิดปัญหาโควิด19 (MBE,2563)

1-3-621022004_info
1-3-6210322004__abstract