การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุครบกาหนดของหุ้นกู้ระยะยาว (MFE.2563)