งาน “เปิดบ้านพัฒนาการเศรษฐกิจ” วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

าน “เปิดบ้านพัฒนาการเศรษฐกิจ” วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. การแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
2. พิเศษสุด การเสวนาสุด Exclusive กับคุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ และ
3. การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้เพื่อดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปิดอบรมด้วยกันทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้
– หลักสูตรผู้บริโภคและผู้ประกอบการอัจฉริยะภายใต้เศรษฐกิจไร้พรมแดน (อบรมวันที่ 7 มีนาคม 2563 / 14 มีนาคม 2563 / 21 มีนาคม 2563)
– หลักสูตรเศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอลและบทบาทภาครัฐ (อบรมวันที่ 8 มีนาคม 2563 / 15 มีนาคม 2563 / 22 มีนาคม 2563)
– หลักสูตรการวิเคราะห์และการบริหารโครงการสำหรับภาครัฐและเอกชน (อบรมวันที่ 7 มีนาคม 2563 / 14 มีนาคม 2563 / 21 มีนาคม 2563)
– หลักสูตรการบริหารการเงินเพื่อความมั่งคั่ง (อบรมวันที่ 25 เมษายน 2563 / 2 พฤษภาคม 2563 / 9 พฤษภาคม 2563)
– หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (อบรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 / 24 พฤษภาคม 2563 / 31 พฤษภาคม 2563)