ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “รางวัลระดับดี”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “รางวัลระดับดี” ในการเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลกระทบในเชิงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของมาตรการภาษีคาร์บอนต่อการบริโภคพลังงานภาคครัวเรือนในประเทศไทย” ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีการจัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (Thailand Inventors Day 2020) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้คำแนะนำและควบคุมการจัดทำวิทยานิพนธ์ดังกล่าวด้วยค่า