มอบเกียรติบัตรเรียนดีในงานสานสัมพันธ์เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันที่ 25-26 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐการเงิน ได้จัดงานสานสัมพันธ์เศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำปี ขึ้น ก่อนการเริ่มกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.สรศาสตร์  สุขเจิรญสิน ขึ้นมามอบเกียรติบัตรเรียนดี ด้วย