ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่วิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุนวิจัย

 เพื่อสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ โดยแยกตามแหล่งเงินเป็น 2 ประเภท คือ
1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบัน
2. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินทุน
• ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
• ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
หลักเกณฑ์การให้ทุน : นักศึกษาผู้ขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติของผู้รับทุนต้องเป็นไปตามระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 26 ดังนี้
1. ได้ศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา
2. เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ทำการวิจัย เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาโท หรือปริญญาเอกของสถาบันและเค้าโครงวิทยานิพนธ์นั้นได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณบดีแต่งตั้งแล้ว
3. ได้เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนวการเขียนวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการพิจารณา
4. ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษากับสถาบันเป็นระยะเวลา 5 ปี

การขอรับทุน

ติดต่อที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 027273176