FAQ ECON

FAQ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   1. ค่าใช้จ่ายภาคปกติ ตลอดหลักสูตรประมาณ 99,000 บาท

   2. ค่าใช้จ่ายภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตรประมาณ 210,000 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการสอน)

   • ตามแผนการเรียนของภาคปกติ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี

   • ตามแผนการเรียนของภาคพิเศษ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี

   • เริ่มนับประสบการณ์การทำงานหลังจากวันสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจนถึงวันเปิดภาคเรียน

   • เริ่มนับประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ก่อนจบปริญญาตรีจนถึงวันเปิดภาคเรียน และต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

   • สมัครเข้ากรณีปกติ นักศึกษาต้องสมัครสอบข้อเขียน และนำคะแนนข้อเขียนที่ผ่านเกณฑ์ มายื่นในการสมัครสอบสัมภาษณ์

   • สมัครเข้ากรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 และประเภท 2 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป สามารถยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

   • ภาคปกติ สอบข้อเขียน(ข้อสอบแบบปรนัย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   • ภาคพิเศษ สอบข้อเขียน(ข้อสอบแบบปรนัย) ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

   • ภาคปกติ สัปดาห์ละ 12 ชม. ขึ้นอยู่กับตารางเรียน อาจอยู่ระหว่าง 2 – 4 วัน

   • ภาคพิเศษ วันธรรมดาเย็น สัปดาห์ละ 9 ชม. ช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.

   • ภาคพิเศษวันเสาร์ – อาทิตย์  สัปดาห์ละ 9 ชม. เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

   • เข้าศึกษาภาค 1 ของทุกปี (ส.ค. – ธ.ค.) เปิดรับสมัครภาคปกติ /ภาคพิเศษวันธรรมดาเย็น / ภาคพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์

            ภาคปกติ ประมาณเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม

            ภาคพิเศษ ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนกลางเดือนมิถุนายน

   • เข้าศึกษาภาค 2 ของทุกปี (ม.ค. – พ.ค.) เปิดรับสมัครภาคปกติ /ภาคพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์

            ภาคปกติ ประมาณเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน

              ภาคพิเศษ ประมาณกลางเดือนมิถุนายน – เดือนเดือนตุลาคม

   • ทุนการศึกษามีให้เฉพาะภาคปกติ

   • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

   • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 2 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30

   • ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 1 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

   • ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 2 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

   • ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ขอทุน ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน และหากมิใช้เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคแรกจะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.00

FAQ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

ภาคปกติ แบ่งเป็น 2 กรณี

 • กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 1 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ผู้สมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาแต่ละประเภท ยื่นเอกสารสมัครสอบสัมภาษณ์ตามประกาศพร้อมหนังสือรับรองผู้สมัคร จำนวน 3 ฉบับ ที่กองบริการการศึกษา (https://entrance.nida.ac.th/) หลังจากนั้นคณะจะกำหนดวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ

 • กรณีสอบข้อเขียน

ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 (ข้อสอบแนว Aptitude Test และวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน) ซึ่งต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 950 คะแนน และยื่นผลคะแนนและเอกสารสมัครสอบตามประกาศสมัครเข้าเรียนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่กองบริการการศึกษา (https://entrance.nida.ac.th/) หลังจากนั้นคณะจะกำหนดวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ

ภาคพิเศษ แบ่งเป็น 2 กรณี

 • กรณีสอบข้อเขียน ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเศรษฐศาสตร์ และวิชาการเงิน โดยได้คะแนนจากทุกวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 50% จึงจะผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (ภาคพิเศษ)

 • กรณีสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี บุคลิกภาพ ทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยการสรุปความเข้าใจจากบทความภาษาอังกฤษที่ได้อ่านให้กับคณะกรรมการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (ภาคพิเศษ) ด้วย

ภาคปกติ สอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 (ข้อสอบแนว Aptitude Test และวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน)

ภาคพิเศษ สอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย) ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเศรษฐศาสตร์ และวิชาการเงิน Description

กรณีสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก โดยมีประสบการณ์การทำงานทางด้าน • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี การตลาด พัฒนาธุรกิจ ๑ ปี หรือ • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ๑ ปี หรือ • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านใดก็ได้ ๑ ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการเงิน ๑ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

- ตามแผนการเรียนของภาคปกติ ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี

- ตามแผนการเรียนของภาคพิเศษ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปี 8 เดือน

- ภาคปกติ เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปี (ม.ค.-พ.ค.) ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

- ภาคพิเศษ เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปี (ส.ค.-ธ.ค.) ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

- ภาคปกติ สัปดาห์ละ 12 ชม. ขึ้นอยู่กับตารางเรียน อาจอยู่ระหว่าง 2 – 4 วัน

- ภาคพิเศษ วันเสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์ละ 9 - 12 ชม. เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

- ค่าใช้จ่ายภาคปกติ ตลอดหลักสูตรประมาณ 97,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตรประมาณ 240,000 บาท (รวมค่ากิจกรรมพิเศษและเอกสารประกอบการสอน)

ทุนการศึกษาภาคปกติ

• ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 คะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.30 จะหมดสิทธิ์รับทุน

• ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 2 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน

• ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 1 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.30 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.30 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุน

• ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 2 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน

• ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ขอทุน ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน และหากมิใช่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคแรกจะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.00

ทุนการศึกษาภาคพิเศษ

• ทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษทั้งหมดตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30

FAQ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตรประมาณ 300,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมสถาบัน และค่ากิจกรรมพิเศษ จำนวน 20,000 บาท ) แบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาple Description

การสอบเข้าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ต้องสอบข้อเขียน และทดสอบประสบการณ์ โดยข้อเขียน เป็นข้อสอบอัตนัย มี 3 ข้อ ให้เลือกวิเคราะห์ 1 ข้อ เป็นเรื่องทั่วไปถามทัศนคติ ความคิดเห็น ส่วนทดสอบประสบการณ์ เป็นการสัมภาษณ์เรื่องการศึกษา การทำงาน จุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นต้น

หลักสูตรภาคพิเศษ ระยะเวลาศึกษาประมาณ 2 ปี เรียนเป็นแบบ Block Course (เรียนทีละวิชา) เรียนวันเสาร์เวลา 9.00 – 16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

- เป็นคลาสเล็ก อบอุ่นไม่เกิน 20 คน/คลาส

- มีผู้อำนวยการหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตรคอยดูแลด้านการเรียน

เพื่อนร่วมห้องหลากหลายอายุประมาณ 27 – 45 ปี มีทั้งหมอ เภสัชกร วิศวกร สถาปนิก พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ และเจ้าของธุรกิจ

สมัครได้ที่ www.entrance.nida.ac.th

FAQ – Master of Economics and Management Program.

Total Cost Fees is around 150,000 Baht. (Including activity fee.)

For Written Examination 1) Applicants must hold a bachelor’s degree in any field or major from an accredited academic institution. or 2) Applicants who are studying in their last semester must graduate with a bachelor’s degree on or before the first day of the semester for which they have been accepted. For Interview Examination 1) Applicants must hold a bachelor’s degree in any field or major from an accredited academic institution. or Applicants who are studying in their last semester must graduate with a bachelor’s degree on or before the first day of the semester for which they have been accepted From 2) – 5) (Applicants must have at least one qualification.) 2) Applicants who have a working experience at least 1 year 3) Applicants with a TOEFL score of 500 PBT, 173 CBT and 61 iBT or IELTS SCORE OF 6.0 or NIDA TEAP score of 500 or higher 4) Applicants must have a minimum GPA at Bachelor Degree level no less than 2.70 5) Applicants who are native speaker of English or who have undergraduate studies in English – speaking countries within 5 years prior to application.

Applying is easy. Click Entrance.nida.ac.th

FAQ Ph.D. Econ., NIDA

A: Lectures are generally held on Saturday and Sunday during 9.00 hrs. – 16.00 hrs. Students are required to take two or three courses per semester.

A: The English proficiency requirements for applicants in this program are listed as follows:
 • - The minimum TOEFL score is 550 for the paper-and-pencil test, 213 for the computer-based test or 79 for the internet-based test.
 • - The minimum IELTS score is 6.0 points.

(TOEFL or IELTS score must be taken for not more than two years)

Applicants who are native English speakers or have obtained their bachelor’s and/or master’s degrees (not more than five years ago) from international academic institutions where English was the medium of communication have exemptions from this English proficiency requirements.

Applicants may not meet the minimum requirements of English proficiency tests stipulated by the program during the application period, However, Applicants must submit the TOEFL score within first calendar day of the academic year (August 13th, 2022). Applicants who cannot meet the TOEFL requirement, still have an option to take two English classes ( LC6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies and LC4003 Advanced Integrated English Language Skills Development) in the first academic year (2022)

Details for English proficiency requirements are listed as follows.

English Proficiency Requirements.

Applicants must conform to the requirements of NIDA’s current announcement on English proficiency requirements for the International Program students as follows:

 1. Unless applicants are native English speakers or have obtained their bachelor’s and/or master’s degrees (not more than five years ago) from international academic institutions where English was the medium of communication, they are required to submit a test score of either the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or the International English Language Testing System (IELTS). The minimum TOEFL score is 550 for the paper-and-pencil test, 213 for the computer-based test or 79 for the internet-based test. For the IELTS, the minimum score is 6.0 points. (TOEFL or IELTS score taken for not more than two years)
 2. Applicants who can be exempted from the requirement in 2.1.1 shall meet one of the following criteria.
  • For those who enter into the Program with Bachelor’s degree qualification, students must have completed a degree in a curriculum taught in English within the past 5 years from the starting date of the semester the students are registered with the Program.
  • For those who enter into the Program with Master’s degree qualification, students must have completed a Master’s degree taught in English within the past 5 years from the starting date of the semester the students are registered with the Program, with a GPA of no less than 3.25.
 3. Applicants who fail to meet the requirement of 2.1.1 and 2.1.2, but may be accepted to the program. However, they must register for an English course(s) recommended by the School of Language and Communication in the first semester and pass the English course(s) with the result “S” (Satisfactory) within one academic year. Otherwise, they will not be allowed to continue their program of study.
 4. Students can graduate from the Program only if their English proficiency meets the following standards
 • Students must hold TOEFL 530 paper-based or 193 computer-based or 69 internet-based score or higher, or IELTS score 5.5 or higher, or NIDA EPT score (English Proficiency Test) 650 or higher. Yet, the scores must not be older than 2 years until the submission date.
 1. Applicants who want to take the TOEFL/ITP exam must contact the School of Language and Communication, the National Institute of Development Administration only. For more information about TOEFL/ITP, please contact the School of Language and Communication, NIDA, 148 Seri Thai Road, Klongchan, Bangkapi District, Bangkok 10240, THAILAND. Tel. +66 2727 3142, +66 2727 3147, +66 2727 3143.
A: The requirement for application in each study plan are listed as follow:
 1. Plan C (1(1.1)): Research only, a total of 48 credits
Applicants must hold a Master’s Degree in any field from an accredited academic institution. Selection criteria will be made upon the applicants’ scholastic records, experiences, and strong research proposals.
 1. Plan A (2(2.1)): Research and coursework requirements, a total of 66 credits
Applicants must hold a Master’s Degree in any field from an accredited academic institution. Consideration for applicants will be made based upon the applicant’s scholastic records, statement of purpose, English language proficiency, and performance in the interview with Selection Committee.
 1. Plan B (2(2.2)): Research and coursework requirements, a total of 90 credits
Applicants must hold a Bachelor’s Degree in any field from an accredited academic institution and they must obtain the bachelor's degree with first class honors or have GPA. not less than 3.50. Consideration for applicants will be made based upon the applicant’s scholastic records, statement of purpose and English language proficiency and performance in the interview with Selection Committee.
 1. For applicants who graduate from the non-Thai Institute, they may contact directly to the Bureau of Higher Education Standards and Evaluation, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation at http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes1/foreignDegreeEquivalence.htm. Tel: +66 2039 5612, +66 2039 5636 – 38 for an accredited letter of the institute.
A: The details of each study plan are listed as follow:
 • Plan A (2 (2.1)): Coursework 30 credits and Dissertation 36 credits, a total of 66 credits
This is the standard plan that program recommended for general applicants. Students are required to take coursework during the first two years. The research proposal could be developed during the coursework’s period.
 • Plan C (1 (1.1)): Focuses on research, no requirement for coursework, a total of 48 credits for dissertation.
This plan is designed for applicants with research experience and strong research proposal. The requirement for dissertation (48 credits) is higher than the alternative plan (Plan A).
 • Plan B (2 (2.2)): Coursework 42 credits and Dissertation 48 credits, a total of 90 credits
This plan is designed for potential applicants who graduated bachelor’s degree. There is additional coursework (12 credits) during the first year.
A: The details of each study plan are listed as follow:
 • Plan A (2 (2.1)): Coursework 30 credits and Dissertation 36 credits, a total of 66 credits
This is the standard plan that program recommended for general applicants. Students are required to take coursework during the first two years. The research proposal could be developed during the coursework’s period.
 • Plan C (1 (1.1)): Focuses on research, no requirement for coursework, a total of 48 credits for dissertation.
This plan is designed for applicants with research experience and strong research proposal. The requirement for dissertation (48 credits) is higher than the alternative plan (Plan A).
 • Plan B (2 (2.2)): Coursework 42 credits and Dissertation 48 credits, a total of 90 credits
This plan is designed for potential applicants who graduated bachelor’s degree. There is additional coursework (12 credits) during the first year. A: NIDA provides a number of scholarships in each year. However, scholarships are not available for every student. The allocation of scholarship is merited-based. The scholarship students are expected to provide contributions as teaching /research and administration assistants during the period of study (no more than 6 hours a week). Requirements and Conditions for Scholarship application are listed as follows:
Types of Scholarship Requirements and Conditions
Type 1 (Full Scholarship) -    Duration of 3 years from the first day of the academic year; -    Waiver of tuition fees (Not cover the special activity fees); -    Stipend of THB 30,000 per academic semester and THB 15,000 per summer semester; -    Waiver of the Qualifying Examination fee for the 1st registration only. 1.     Applicants must obtain a minimum cumulative 3.50 GPA in their Master’s Degree; 2.     The recipients must work as directed by the Faculty or Institute for 6 hours a week; 3.     The scholarship recipients shall achieve the cumulative grade-point average (GPA) of no less than 3.50 to be eligible for the stipend for that semester. If the cumulative GPA is lower than 3.50, they would not receive the stipend. If the cumulative GPA is not lower than 3.30, they shall be exempt from paying any fees related to education affairs. But once the cumulative GPA drops below 3.30 for any semester, the scholarship shall be terminated immediately; 4.     The recipients’ leave of absence for any semester shall result in immediate cancellation of the scholarship. In the event of resigning from the Institute or having student status terminated after unable to complete the study per the Institute's requirement, the recipients shall reimburse the awarded scholarship in full to the Institute, unless the Committee considers otherwise; 5.     The recipient resigns from the Institute or has his/her student status terminated due to being unable to complete the study per the Institute's requirement, or requests to terminate scholarship, the recipient shall reimburse the awarded scholarship in full to the Institute, unless the Committee considers otherwise; 6.     In the event that scholarship recipients have to repeat any course, the tuition fees shall be paid by the scholarship recipients for such course; 7.     In the event that scholarship recipients wish to enroll in any course beyond they study plan, the tuition fees shall be paid by the scholarship recipients for such course; 8.     When the scholarship period ends, the student status retention fee shall be paid by scholarship recipients; 9.     Copyrights in the dissertation shall be jointly owned by the scholarship recipients and the Institute for a period of five years. After such period, ownership belongs to the recipients. If the recipients violate copyrights or any legal rights of other individuals, the “scholarship recipients” will be the sole responsible party to damages incurred; 10. The scholarship recipients have no rights to apply for any other scholarships of the Institute, except for the financial aids for research conduct and publication process allocated from the state budget; 11. The scholarship recipients shall be responsible for the entire processing fee for Dissertation revision; 12. The dissertation shall be published, or accepted to be published in peer-reviewed academic journals at the international level. Moreover, the international academic journals must meet the criteria set by the Higher Education Institution Officials Commission’s (Gor Por Or), or the Royal Golden Jubilee Ph.D. Program’s (Kor Por Gor) requirements, proceedings not included; 13. Scholarship recipients who are international students shall abide by the health insurance policy stipulated by the Institute. If not, they forfeit their scholarship.
Type 2 -   Duration of 3 years from the first day of the academic year; -   Waiver of tuition fees (Not cover the administration fee, library fee, IT fee, special activity fees and qualifying examination fee). 1.     Applicants must obtain a minimum cumulative 3.25 GPA in their Master’s Degree; 2.     The recipients must work as directed by the Faculty or Institute for 6 hours a week; 3.     The scholarship recipients shall achieve the cumulative   grade-point average (GPA) of no less than 3.30. Scholarship will be immediately terminated should the recipients fail to maintain the cumulative grade-point average (GPA) above               the required level;
4.     The recipients’ leave of absence for any semester shall result in immediate cancellation of the scholarship. In the event of resigning from the Institute or having student status terminated after unable to complete the study per the Institute's requirement, the recipients shall reimburse the awarded scholarship in full to the Institute, unless the Committee considers otherwise; 5.     The recipient resigns from the Institute or has his/her student status terminated due to being unable to complete the study per the Institute's requirement, or requests to terminate scholarship, the recipient shall reimburse the awarded scholarship in full to the Institute, unless the Committee considers otherwise; 6.     In the event that scholarship recipients have to repeat any course, the tuition fees shall be paid by the scholarship recipients for such course; 7.     In the event that scholarship recipients wish to enroll in any course beyond their study plan, the tuition fees shall be paid by the scholarship recipients for such course; 8.     When the scholarship period ends, the student status retention fee shall be paid by scholarship recipients; 9.     Copyrights in the dissertation shall be jointly owned by the scholarship recipients and the Institute for a period of five years. After such period, ownership belongs to the recipients. If the recipients violate copyrights or any legal rights of other individuals, the “scholarship recipients” will be the sole responsible party to damages incurred; 10.      The scholarship recipients have no rights to apply for any other scholarships of the Institute, except for the financial aids for research conduct and publication process allocated from the state budget; 11.      The scholarship recipients shall be responsible for the entire processing fee for Dissertation revision; 12.      The dissertation shall be published in national-level/ international-level peer-reviewed academic journals, or be presented to peer-reviewed academic conference with proceedings in a published full-paper format, or receives award from competitions or academic contests which are approved by the respective Dean of department, or be presented to organizations or communities for development, which are approved by the Dean. Such work presented must be recognized by the Executives of the organizations or communities; 13.      Scholarship recipients who are international students shall abide by the health insurance policy stipulated by the Institute. If not, they forfeit their scholarship.
Type 3 -   Duration of 3 years from the first day of the academic year; -   Partial tuition and fees; -   Not cover the administration fee,     library fee, IT fee, special activity fees and qualifying examination fee. 1.     Applicants must obtain a minimum cumulative 3.25 GPA in their Master’s Degree; 2.     The recipients must work as directed by the Faculty or Institute for 6 hours a week; 3.     The scholarship recipients shall achieve the cumulative grade-point average (GPA) of no less than 3.30. Scholarship will be immediately terminated should the recipients fail to maintain the cumulative grade-point average (GPA) above the required level; 4.     The recipients’ leave of absence for any semester shall result in immediate cancellation of the scholarship. In the event of resigning from the Institute or having student status terminated after unable to complete the study per the Institute's requirement, the recipients shall reimburse the awarded scholarship in full to the Institute, unless the Committee considers otherwise; 5.     The recipient resigns from the Institute or has his/her student status terminated due to being unable to complete the study per the Institute's requirement, or requests to terminate scholarship, the recipient shall reimburse the awarded scholarship in full to the Institute, unless the Committee considers otherwise; 6.     In the event that scholarship recipients have to repeat any course, the tuition fees shall be paid by the scholarship recipients for such course; 7.     In the event that scholarship recipients wish to enroll in any course beyond their study plan, the tuition fees shall be paid by the scholarship recipients for such course; 8.     When the scholarship period ends, the student status retention fee shall be paid by scholarship recipients; 9.     Copyrights in the dissertation shall be jointly owned by the scholarship recipients and the Institute for a period of five years. After such period, ownership belongs to the recipients. If the recipients violate copyrights or any legal rights of other individuals, the “scholarship recipients” will be the sole responsible party to damages incurred; 10.   The scholarship recipients have no rights to apply for any other scholarships of the Institute, except for the financial aids for research conduct and publication process allocated from the state budget; 11.   The scholarship recipients shall be responsible for the entire processing fee for Dissertation revision; 12.   The dissertation shall be published in national-level/ international-level peer-reviewed academic journals, or be presented to peer-reviewed academic conference with proceedings in a published full-paper format, or receives award from competitions or academic contests which are approved by the respective Dean of department, or be presented to organizations or communities for development, which are approved by the Dean. Such work presented must be recognized by the Executives of the organizations or communities, or be published in a manner which can be searched and accessed; 13.   Scholarship recipients who are international students shall abide by the health insurance policy stipulated by the Institute. If not, they forfeit their scholarship.
A:  The expected years of study in each plan are listed as follows: Plan C (1(1.1)):  3.5 years Plan A (2(2.1)):  4 years Plan B (2(2.2)):  4.5 years

A: We will open the application period for two rounds in each academic year.

1st Round: January to March

2nd Round: April to May

The updated information for application date in each academic year is released in the official NIDA website (www.nida.ac.th)/ the program website (www.phdecon.nida.ac.th) and the official Facebook fanpage (Econ NIDA fanpage)

A: Total tuition fees for each plan are listed as follow:
Plans Year 1 (Baht/person) Year 2 (Baht/person) Year 3 (Baht/person) Year 4 (Baht/person) Year 5 (Baht/person) Total (Baht/person)
Plan 1 (1.1) 179,000.- 160,000.- 156,000.- 42,000.- - 537,000.-
Plan 2 (2.1) 179,000.- 125,000.- 120,000.- 120,000.- - 544,000.-
Plan 2 (2.2) 232,000.- 124,000.- 120,000.- 154,000.- 42,000.- 672,000.-
Remark:  Tuition fees are 6,000 THB per 1 credit. Registration fees are 4,000 THB. Special Activity Fees are 20,000 THB/Semester. Other expenses should be expected.
A:  Required Documents are listed as follow:
 1. Completed application form (http://www.phdecon.nida.ac.th.)
 2. One copy of Master’s degree transcript (s), including graduation certificate. In the case of applicant is waiting for the official degree approval with conferred date, applicant is allowed to submit the official transcript (s) with conferred date to NIDA’s Educational Service Division before the first day of the first semester.
 3. One copy of Bachelor degree transcript (s), including graduation certificate
 4. A statement of purpose no longer than two A4 pages
 5. Three letters of recommendation in sealed envelopes (http://www.phdecon.nida.ac.th.)
 6. One copy of personal identity card (if applicable)
 7. One copy of passport (non-Thai applicants)
 8. Evidence of any change of name (if applicable)
 9. TOEFL or IELTS score report (if applicable)
 10. One 1-inch photo taken no more than six months prior to application date
A:  Application fee is 1,000 Baht. For Applicants within Thailand
 • Pay in cash for on-site application at NIDA/ or
 • Cash transfer can be made via the Bangkok Bank of National Institute of Development Administration, Account No. 944-3-00042-8, Bangkok Bank, National Institute of Development Administration Sub-branch.
  For Applicants outside Thailand
 • Cash transfer can be made via the Bangkok Bank of National Institute of Development Administration, Savings Account No. 944-0-01411-7, Bangkok Bank, National Institute of Development Administration Sub-branch. Money orders and bills of exchange are not accepted.

A: For plan A/B the research (dissertation) proposals are prepared during the coursework period. We have the core courses and elective courses that provide theoretical and empirical background. Students are encouraged to discuss with our faculty members to develop the proposal during the first two year of study. The statement of study submitted in the application process could also provide the preliminary idea based on the current interests of each applicant.

For plan C: We expected applicants to have research experience. The research proposal can be developed based on the discussion with the potential thesis advisor who is the current faculty members of School of development economics.

The area of specialization/ publications and contact email address of our faculty members are available in the school of development economics’ official website (www.econ.nida.ac.th).