การเปิดตัว KMITL – NIDA Unified EME – MBE Program หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การเปิดตัว KMITL – NIDA Unified EME – MBE Program หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ซึ่งในงานกิจกรรม ดังนี้

– ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่โลกอนาคต 2030 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

– พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

  โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            – ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี

            – ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            – รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี

            – รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

– เสวนา เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

  โดย     คุณเอกฉัตร อัศวรุจิกุล      COO & Co-founder SkillLane

            คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ   CEO & Co-founder Techsauce Media

            คุณคำนูณ นรากรพิจิตร์     Business Development Manager บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

            รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ดำเนินรายการ)

และปิดท้ายด้วยการแนะนำหลักสูตร KMITL-NIDA Unified EME-MBE Program

  โดย     คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            – รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

            – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MBE

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            – ศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส ฝ่ายวิชาการ

            – รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช ประธานหลักสูตร EME