กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปริญญาตรีควบโท หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน รุ่นที่ 5 (FE5)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปริญญาตรีควบโท หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน รุ่นที่ 5 (FE5)

💐  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  💐