กิจกรรมสานสัมพันธ์และรับฟังเสียงนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและวิศวกรรมการเงิน

กิจกรรมสานสัมพันธ์และรับฟังเสียงนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและวิศวกรรมการเงิน

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2566

ณ สวนนงนุชพัทยา และ COSTA VILLAGE BANGSARAY จังหวัดชลบุรี


 

โดยกิจกรรมภายในงานของแต่ละหลักสูตร มีดังนี้

กิจกรรมช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2566

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13-14 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10-12 ซึ่งในงานนอกจากจะเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาแต่ละรุ่น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์แล้ว ยังมีคณาจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วมงาน คือ ศ.ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน คณบดี รศ.ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรศ.ดร. ณดา  จันทร์สม

หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ระหว่างสจล.+NIDA)

กิจกรรมเตรียมความพร้อม Transition และแนะแนวสายอาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้ามาเรียนปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ รุ่นที่ 1 ซึ่งในงานนอกจากจะมีอาจารย์จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ยังร่วมด้วยอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.พิมพ์ประไพ ไทยเนียม และ ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า ภายใต้แนวคิด “Circular Economy” ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ Like(ไร้) ขยะ ชุมชนโขดหิน 2 จังหวัดระยอง โดยได้รับความรู้จากวิทยากจากบริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และสมาชิกในชุมชน และกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 55-59 นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างนักศึกษาแต่ละรุ่นแล้ว และยังมี ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร และผศ.ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล กรรมการบริหารหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

กิจกรรมช่วงเย็นวันที่ 25 มีนาคม 2566

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 55-59 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10-14 และ นักศึกษาวิศวกรรมการเงิน (นักศึกษาปริญญาตรีควบปริญญาโท สจล.+NIDA) ภาคปกติ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเย็น ในธีม Y2K โดยก่อนเริ่มงาน ได้มีการแสดงพิเศษ จากสวนนงนุชพัทยา มาให้ความบันเทิง หลังจากนั้นเป็นการกล่าวเปิดกิจกรรมโดย ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณาจารย์ที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ณดา จันทร์สม ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผศ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล ผศ.ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล ต่อด้วยการแสดงของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ปิดท้ายกิจกรรมช่วงเย็นด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละหลักสูตรแล้ว ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA

กิจกรรมช่วงเช้าวันที่ 26 มีนาคม 2566

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน

กิจกรรมรับฟังเสียงนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10-14 และหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการรับฟังเสียงนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 55 และกิจกรรมรับฟังเสียงนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 55-59 เพื่อเป็นการรับฟังเสียงนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร