กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 59 และ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร รุ่นที่ 19

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 59

และ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร รุ่นที่ 19

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุม 1 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์