การบรรยายทางวิชาการ โดย Professor Peter Warr

ภาพบรรยากาศการบรรยายทางวิชาการ โดย Professor Peter Warr

จาก The Australian National University (ANU), Australia

ในหัวข้อ “How Krugman Forgot Agriculture and Misread the Sources of Asia’s Growth:  Evidence in Thailand”

จัดโดย ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

——————————————————————————————————————————————-