คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ