คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++