การศึกษาแนวโน้มตลาดหุ้นจีนจากการใช้นโยบาย Common Prosperity (MBE,2564)