Student Activity

NIDA-Ritsumeikan University 21

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University ครั้งที่ 21 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง NIDA-Ritsumeikan University ระหว่างวันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2561

Voice of Customer ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า จัดกิจกรรม Voice of Customer ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ ซึ่งดำเนินรายการโดยนักศึกษาเก่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน MFE-R5 ได้แก่ -นายปารเมศ หึกขุนทด -นายกฤษดา ธรรมวิเศษ -นายอัครภัทร์ ไตรบรรจงศิลป์ -นายชนาพล บริบูรณ์ทรัพย์ -นางสาวธีรดา สกุลบวรลักษณ์ -นางสาวณัฏฐ์สุภานัน สุพัทธนะ -นางสาวธันยพร ใสสะอาด -นางสาวอัญชนา พลศร โดยกิจกรรมรับฟังความเห็นจากนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันนี้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อนำความเห็นมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป #MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance#Economics #เศรษฐศาสตร์การเงิน #เศรษฐศาสตร์ #การเงิน #นิด้า

งานแสดงมุทิตาจิต นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน W8 คณะพัฒนการเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนากาเรศรษฐกิจ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต กับนักศึกษารุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ (W8)

มอบเกียรติบัตรเรียนดีในงานสานสัมพันธ์เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันที่ 25-26 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐการเงิน ได้จัดงานสานสัมพันธ์เศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำปี ขึ้น ก่อนการเริ่มกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.สรศาสตร์  สุขเจิรญสิน ขึ้นมามอบเกียรติบัตรเรียนดี ด้วย

งานปัจฉิมนิเทศเศรษฐศาสตร์การเงิน 2561

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และคณาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศเศรษฐศาสตร์การเงิน 2561 ขอนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งได้จัดขึ้น ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561