NIDA-Ritsumeikan University 21

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University ครั้งที่ 21
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง NIDA-Ritsumeikan University
ระหว่างวันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2561