Current Students

แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และค่าสมัครสอบประมวลความรู้

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และค่าสมัครสอบประมวลความรู้ทางคณะได้รับแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรปรับปรุง ใหม่ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของคณะ……. รายละเอียดตามลิ้ง…….

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2561 รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) จำนวน 3 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2561  ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล 1 5910323029 นายวิศรุต อุทัยเลิศ 2 5910323032 นายไกรวิทย์ ไชยะ 3 5910323055 นายเบ็ญจรงค์ อรุณฤกษ์ เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 1/2561 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. […]