Research

July 17 2019 การศึกษาสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกา
July 17 2019 การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคและแย่งใช้ทรัพยากรการบริจาค กรณีศึกษา : วัดบุณยประดิษฐ์
July 17 2019 การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น
July 12 2019 การศึกษาผลกระทบของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
July 12 2019 การศึกษาผลกระทบของการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN ทางด้านการค้า
July 12 2019 การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวม กรณีศึกษาในอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ในจังหวัดกรุงเทพฯ
July 12 2019 การศึกษาปัจจัยและประเมินมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายในการลดอุบัติเหตุจากรถเมล์
July 12 2019 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ลีสซิ่งของบริษัทจำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
July 9 2019 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
July 9 2019 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
July 8 2019 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดุลยภาพการส่งออกยางพาราโดยใช้ระบบสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous Equation model)
July 8 2019 การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ในประเทศไทย
1 2 3 4 18