admineconnida

การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกของไทยไปยังจีนในปี พ.ศ. 2543 – 2551

การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกของไทยไปยังจีนในปี พ.ศ. 2543 – 2551 [MBE, 2552] การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกของไทยไปยังจีนในปี พ.ศ. 2543 – 2551 ธีระเดช วินิจกูล บทคัดย่อ การส่งออกสินค้าจากไทยไปยังจีนนับว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2551 จีนเป็นประเทศที่ไทยส่งออกสินค้าไปขายมากเป็นอันดับ 3 รองจากสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ด้วยมูลค่าสูงถึง 532,328.94 ล้านบาท จึงน่าสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกของไทยไปยังจีนในการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและภาพรวมโดยทั่วไปของการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์การส่งออกของไทยไปยังจีน …

การวิเคราะห์ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนด้วยวิธีจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด ภายใต้แนวคิด Arbitrage Pricing Timing Model

การวิเคราะห์ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนด้วยวิธีจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด ภายใต้แนวคิด Arbitrage Pricing Timing Model [MFE, 2553] การวิเคราะห์ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนด้วยวิธีจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด ภายใต้แนวคิด Arbitrage Pricing Timing Model อนุชัย วังเจริญไพศาล บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประเภทตราสารทุน โดยแนวคิดวิธี Market timing ตามแบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory โดยการประยุกต์ร่วมกับแนวคิดของ Treynor & Mazuy เพื่อดูความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนที่ได้รับของกองทุนรวมตราสารทุนดังกล่าว กับ ผลตอบแทนจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Macro factors) โดยสมมติฐานว่าหากผู้บริหารกองทุนมีประสิทธิภาพด้านจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะปัจจัยด้าน Macro factors ค่าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ที่มีกำลังสองจะมีค่ามากกว่าศูนย์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์กองทุนรวมตราสารทุนที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก …

การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก

การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก (MBE, 2557) การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ปรีดาภรณ์ คำเจริญคุณ บทคัดย่อ การศึกษานี้วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษามูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ภายหลังสร้างการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว และด้านผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุง แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มูลค่าด้านการท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยออกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้าของเขื่อนแควน้อยบารุงแดน จำนวน 286 ตัวอย่างโดยสุ่มตัวอย่างแบบเชิงสุ่มอย่างง่าย ทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นทุนการเดินทางระดับบุคคลด้วยแบบจาลองฟังก์ชัน Double log ส่วนที่ 2 มูลค่าด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยพิจารณาจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับได้น้อยลงจากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ประมาณมูลค่าผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้เต็งรังและป่าเบญจพรรณจานวน 18,000ไร่ ทาให้ลดพื้นที่กับเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสูงขึ้น ผลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนด้านการท่องเที่ยว และด้านการลดปริมาณการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ผลประโยชน์รวมของโครงการมีมูลค่าลดลง ซึ่งส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ, อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน มีค่าที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการจัดทำโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมควรมีการประเมินมูลค่าของผลกระทบภายนอก (Externality) ที่เกิดกับสังคมและนำมูลค่าเหล่านี้รวมเข้าไปในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการด้วย เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของผลประเมินในการประกอบการตัดสินใจเลือกดำเนินโครงการ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร [MBE, 2553] การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร กิติมา วัฒนาผาสุขกุล บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ (Intrinsic Value) เปรียบเทียบกับราคาตลาดในกรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2549-2552 เป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อทำการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษัท และการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญตลอดจนการศึกษาครั้งนี มีการจัดทำงบการเงินล่วงน้า ตั้งแต่ปี 2553-2557 …

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจลงทุน กรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่ม Modern Trade

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจลงทุน กรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่ม Modern Trade [MBE, 2553] การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจลงทุน กรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่ม Modern Trade ชุติมา เหมาะงาม บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนโครงการบำบัดน้าเสียและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน กรณีศึกษา : เกาะล้าน จ.ชลบุรี

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนโครงการบำบัดน้าเสียและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน กรณีศึกษา : เกาะล้าน จ.ชลบุรี [MBE, 2553] การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนโครงการบำบัดน้าเสียและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน กรณีศึกษา : เกาะล้าน จ.ชลบุรี วันวิสาข์ คงนันทะ บทคัดย่อ ภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพด้านต้นทุนของโครงการบำาบัดน้ำาเสีย และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน กรณีศึกษา เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต้นทุนของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละทางเลือก โครงการบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะล้าน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งปัญหามลพิษของน้ำเป็นปัญหาส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการอนุรักษ์และจัดการคุณภาพน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของน้ำที่เกาะล้าน จึงเป็นสิ่งส้าคัญที่ควรมีการดำเนินการโดยเร่งด่วน

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) กรณีศึกษา Gold Future, SET 50 Index Future และยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3)

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) กรณีศึกษา Gold Future, SET 50 Index Future และยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) [MBE, 2553] การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) กรณีศึกษา Gold Future, SET 50 Index Future และยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) วิรุจน์ อินทร์สาย บทคัดย่อ ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) กรณีศึกษา Gold Future, SET 50 Index Future และยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) ตลอดจนศึกษาถึงโอกาสความน่าจะเป็นในการพยากรณ์สัญญาณซื้อขายเพื่อให้ได้ผลกำไรและขาดทุนของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ความเหมาะสมในเรื่องการนำการตัดขาดทุน (Stop Loss) […]

สงครามการค้า 4.0

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) www.econ.nida.ac.th; santi_nida@yahoo.com สงครามการค้า 4.0 สถานการณ์การค้าของโลกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ท้าทาย ระบบการค้าระหว่างประเทศของโลกที่มีองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล รวมทั้งให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับระเบียบ กติกาการค้าให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่การยกระดับมาตรฐานการครองชีพของทุก ๆ ประเทศที่เป็นสมาชิกให้สูงขึ้น (Improve Global Welfare) นอกจากนี้ ยังเพิ่มบทบาททางด้านการพัฒนา คือ ให้เป็นการค้าเพื่อการพัฒนา อีกด้วย ใช้การค้าเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการครองชีพ พยายามจะลบภาพลักษณ์ในอดีตของ GATT ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่า เป็นการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันของประเทศร่ำรวยเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง (The rich man club) การขับเคลื่อนในแนวทางการของการค้าเพื่อการพัฒนานั้นมีรากเง้ามาจากฐานความคิดที่อธิบายว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการค้านั้น (ซึ่งโดยปกติมักจะมองที่ความมั่งคั่งของประเทศ หรือ Wealth of nation เป็นสำคัญ) แล้วตั้งคำถามว่าต้องดำเนินนโยบายทางด้านการค้ากันอย่างไรจึงจะทำให้ประเทศเกิดความมั่งคั่งได้มากที่สุด (มีรายได้ มีความร่ำรวยมากขึ้น) โดยฝ่ายหนึ่งมีความคิดว่า การที่ประเทศจะมีความมั่งคั่งมากขึ้นได้นั้น ประเทศจำเป็นต้องมีการเกินดุลการค้า ประเทศคู่ค้าที่ขาดดุลด้วยจึงเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้า […]

เศรษฐกิจไทย กับมรสุมสงครามการค้าโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) www.econ.nida.ac.th; yuthana.s@nida.ac.th   เศรษฐกิจไทย กับมรสุมสงครามการค้าโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ในครึ่งแรกปี 2562 เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญมรสุมจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระยะ ๆ รวมถึงปัญหาในสหภาพยุโรปและความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการถอนตัวของ สหราชอาณาจักร (Brexit) นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศก็เพิ่มมากขึ้นหลังการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แม้ว่าในช่วงเลือกตั้งโดยทั่วจะมีกระแสเงินที่หมุนเวียนจากการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่าง ๆ รวมถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ แต่ความไม่นอนเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาลในอนาคต ทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2562 เผชิญเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่สูงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลชัดเจนต่อทิศทางเศรษฐกิจในปี 2562 ถึงปี 2563 ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ครับ จากข้อมูลไตรมาสที่ 1/2562 ของ สศช. เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างชัดเจนโดยมีอัตราการขยายตัวของ GDP ร้อยละ 2.8 ลดลงจากการขยายตัวในปี 2561 (ร้อยละ 4.1) ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการชะลอตัวได้แก่ การลดลงของการส่งออก โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า (ดอลล่าร์สหรัฐ) ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ลดลงร้อยละ -1.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ […]

1 2 3 4 23