admineconnida

การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น [MBE, 2552] การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ยุภา มีจังหาร บทคัดย่อ การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและแนวทางในการปรับตัวในธุรกิจบริการที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในไทยได้ โดยมีขอบเขตการศึกษาจากการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA ในรูปแบบที่ 3 คือ การเข้ามาประกอบกิจการในไทยของผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลการเปิดเสรีด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA …

การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม [MBE, 2552] การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม นราวดี โหมดนุช บทคัดย่อ จากความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ทำให้อุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตนำของประเทศและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าเศรษฐกิจระดับภาคยังขาดความสมดุล เนื่องจากอุตสาหกรรมยังคงมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญอย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อให้เกิดปัญหาความแออัด การอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มคนในเมืองกับชนบท การกระจายอุตสาหกรรมจึงเป็นมาตรการที่จะช่วยยกระดับรายได้และการจ้างงานในต่างจังหวัด และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นด้วย …  

การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง

การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง [MBE, 2552] การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง เกียรติศักดิ์ แซ่จู บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาวกับทองคาแท่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุน การศึกษานี้แบ่งออกเป็นส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการศึกษาอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาวและทองคาแท่ง ส่วนที่สองเป็นการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมตราสารทุน …

การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวที

การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวที [MBE, 2553] การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวที สุรศักดิ์ มาลิกี บทคัดย่อ การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวทีเชิงประจักษ์(Empirical Analysis) ด้วยข้อมูลตัดขวาง (Cross-Section Data) จากการออกแบบสอบถามสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เคยเข้าชมละครเวทีหรือมีความต้องการที่จะเข้าชมละครเวทีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 235 คน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเข้าชมละครเวที โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการบริโภค และใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของผู้บริโภคที่ตัดสินใจเข้าชมละครเวทีเป็นครั้งแรกคือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุประมาณ 29 ปี มีสถานภาพโสดสำหรับบทวิจารณ์ การได้รับคำแนะนำจากเพื่อน และการได้รับชมตัวอย่างการแสดง ถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคต้องการรับรู้ …

การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกของไทยไปยังจีนในปี พ.ศ. 2543 – 2551

การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกของไทยไปยังจีนในปี พ.ศ. 2543 – 2551 [MBE, 2552] การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกของไทยไปยังจีนในปี พ.ศ. 2543 – 2551 ธีระเดช วินิจกูล บทคัดย่อ การส่งออกสินค้าจากไทยไปยังจีนนับว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2551 จีนเป็นประเทศที่ไทยส่งออกสินค้าไปขายมากเป็นอันดับ 3 รองจากสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ด้วยมูลค่าสูงถึง 532,328.94 ล้านบาท จึงน่าสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกของไทยไปยังจีนในการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและภาพรวมโดยทั่วไปของการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์การส่งออกของไทยไปยังจีน …

การวิเคราะห์ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนด้วยวิธีจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด ภายใต้แนวคิด Arbitrage Pricing Timing Model

การวิเคราะห์ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนด้วยวิธีจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด ภายใต้แนวคิด Arbitrage Pricing Timing Model [MFE, 2553] การวิเคราะห์ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนด้วยวิธีจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด ภายใต้แนวคิด Arbitrage Pricing Timing Model อนุชัย วังเจริญไพศาล บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประเภทตราสารทุน โดยแนวคิดวิธี Market timing ตามแบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory โดยการประยุกต์ร่วมกับแนวคิดของ Treynor & Mazuy เพื่อดูความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนที่ได้รับของกองทุนรวมตราสารทุนดังกล่าว กับ ผลตอบแทนจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Macro factors) โดยสมมติฐานว่าหากผู้บริหารกองทุนมีประสิทธิภาพด้านจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะปัจจัยด้าน Macro factors ค่าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ที่มีกำลังสองจะมีค่ามากกว่าศูนย์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์กองทุนรวมตราสารทุนที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก …

การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก

การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก (MBE, 2557) การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ปรีดาภรณ์ คำเจริญคุณ บทคัดย่อ การศึกษานี้วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษามูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ภายหลังสร้างการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว และด้านผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุง แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มูลค่าด้านการท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยออกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้าของเขื่อนแควน้อยบารุงแดน จำนวน 286 ตัวอย่างโดยสุ่มตัวอย่างแบบเชิงสุ่มอย่างง่าย ทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นทุนการเดินทางระดับบุคคลด้วยแบบจาลองฟังก์ชัน Double log ส่วนที่ 2 มูลค่าด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยพิจารณาจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับได้น้อยลงจากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ประมาณมูลค่าผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้เต็งรังและป่าเบญจพรรณจานวน 18,000ไร่ ทาให้ลดพื้นที่กับเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสูงขึ้น ผลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนด้านการท่องเที่ยว และด้านการลดปริมาณการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ผลประโยชน์รวมของโครงการมีมูลค่าลดลง ซึ่งส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ, อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน มีค่าที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการจัดทำโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมควรมีการประเมินมูลค่าของผลกระทบภายนอก (Externality) ที่เกิดกับสังคมและนำมูลค่าเหล่านี้รวมเข้าไปในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการด้วย เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของผลประเมินในการประกอบการตัดสินใจเลือกดำเนินโครงการ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร [MBE, 2553] การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร กิติมา วัฒนาผาสุขกุล บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ (Intrinsic Value) เปรียบเทียบกับราคาตลาดในกรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2549-2552 เป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อทำการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษัท และการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญตลอดจนการศึกษาครั้งนี มีการจัดทำงบการเงินล่วงน้า ตั้งแต่ปี 2553-2557 …

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจลงทุน กรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่ม Modern Trade

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจลงทุน กรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่ม Modern Trade [MBE, 2553] การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจลงทุน กรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่ม Modern Trade ชุติมา เหมาะงาม บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนโครงการบำบัดน้าเสียและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน กรณีศึกษา : เกาะล้าน จ.ชลบุรี

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนโครงการบำบัดน้าเสียและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน กรณีศึกษา : เกาะล้าน จ.ชลบุรี [MBE, 2553] การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนโครงการบำบัดน้าเสียและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน กรณีศึกษา : เกาะล้าน จ.ชลบุรี วันวิสาข์ คงนันทะ บทคัดย่อ ภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพด้านต้นทุนของโครงการบำาบัดน้ำาเสีย และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน กรณีศึกษา เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต้นทุนของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละทางเลือก โครงการบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะล้าน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งปัญหามลพิษของน้ำเป็นปัญหาส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการอนุรักษ์และจัดการคุณภาพน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของน้ำที่เกาะล้าน จึงเป็นสิ่งส้าคัญที่ควรมีการดำเนินการโดยเร่งด่วน

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) กรณีศึกษา Gold Future, SET 50 Index Future และยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3)

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) กรณีศึกษา Gold Future, SET 50 Index Future และยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) [MBE, 2553] การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) กรณีศึกษา Gold Future, SET 50 Index Future และยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) วิรุจน์ อินทร์สาย บทคัดย่อ ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) กรณีศึกษา Gold Future, SET 50 Index Future และยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) ตลอดจนศึกษาถึงโอกาสความน่าจะเป็นในการพยากรณ์สัญญาณซื้อขายเพื่อให้ได้ผลกำไรและขาดทุนของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ความเหมาะสมในเรื่องการนำการตัดขาดทุน (Stop Loss) […]

1 2 3 4 23