admineconnida

Admission the Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Announcement of Application for Admission the Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Economics (International Program),  Academic year 2020 (Class XVI) For more information, please contact the Graduate School of Development Economics, National Institute of Development Administration (NIDA), 118 Seri Thai Road, Klongchan, Bangkapi District, Bangkok 10240, THAILAND. Tel. (+662) 727 3640. E-mail : phdecon@nida.ac.th

การรับมือเศรษฐกิจขาลงในปี 2562 – 2563 ของรัฐบาลใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) www.econ.nida.ac.th; yuthana.s@nida.ac.th การรับมือเศรษฐกิจขาลงในปี 2562 – 2563 ของรัฐบาลใหม่ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นประเด็นที่หลาย ๆ ฝ่ายให้ความสนใจ และรัฐบาลได้มีมาตรการทั้งด้านการคลังและด้านนโยบายการเงินโดย ธปท. ออกมาในช่วงใกล้เคียงกัน โดยมีความหวังให้มาตรการเหล่านี้ช่วยรับมือกับเศรษฐกิจขาลง ซึ่งการประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยและผลของนโยบายรัฐบาล เป็นประเด็นที่ผมจะวิเคราะห์ในวันนี้ครับ ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยและประเทศอื่นๆ ในโลกมีทิศทางการเติบโตที่อยู่ในขาลงอย่างชัดเจน โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากปีที่แล้ว ในครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.6 (ไตรมาสที่ 2 ขยายตัวต่ำสุดที่ร้อยละ 2.3) ซึ่งสาเหตุหลักคือ การชะลอตัวอย่างรวดเร็วของการส่งออก (มูลค่าการส่งออกสินค้า (USD) ในช่วง มค.-กค. หดตัวร้อยละ -1.9) จากความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจโลกทั้งสงครามการค้า และ Brexit โดยผมประเมินว่า หากเศรษฐกิจโลกยังประคองตัวอยู่ได้ไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย เศรษฐกิจไทยในปี 2562 น่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9  ส่วนในปี 2563 คาดว่าน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นได้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี […]

เวียดนามเสือเศรษฐกิจตัวแรงแห่งอาเซียน

คุณากร คุณาวุฒิ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) www.econ.nida.ac.th เวียดนามเสือเศรษฐกิจตัวแรงแห่งอาเซียน เวียดนามหรือชื่อเต็มในนามของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น ถือเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือเรียกสั้นๆ ว่า OECD ระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวียดนามมีอัตราการขยายตัวที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP Growth) อยู่ในช่วงประมาณ 5%-7% ซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ ซึ่งรวมทั้ง ประเทศไทยที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 4.5% ในปี 2561 ดังนั้นเชื่อว่าหลายๆ คนคงมีคำถามอยู่ในใจว่า เวียดนามเป็นประเทศที่น่าลงทุนหรือไม่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามมีแนวโน้มเป็นอย่างไร รวมถึงปัจจัยอะไรที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามในอนาคต ด้วยเหตุนี้ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือหลักสูตร MFE ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการเงินที่ประเทศเวียดนาม โดยทางหลักสูตรเลือกสถานที่ดูงานในแถบเวียดนามใต้อย่างนครโฮจิมินห์หรือไซ่ง่อนเดิม ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยนครโฮจิมินห์เป็นเมืองที่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นเสรีนิยมภายใต้การปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม อันสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของประเทศสหรัฐฯและกลุ่มพันธมิตรในอดีตในยุคของสงครามเวียดนาม จะเห็นได้ว่าเวียดนามค่อนข้างจะเปิดประเทศ มีการติดต่อและความร่วมมือกับหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ภายใต้มาตรการและกฎระเบียบในประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวด ใครที่เคยไปเยือนเวียดนามจะพบว่าการเดินทางโดยรถยนต์นั้นจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากในเมืองคนขับจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนอกเมืองไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือแม้แต่พาหนะหลักที่คนเวียดนามยังคงนิยมใช้ซึ่งก็คือรถจักรยานยนต์ คนขับขี่และคนซ้อนก็จะใส่หมวกกันน็อคทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ในขณะที่ข้างทางในนครโฮจิมินห์จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีการลงทะเบียนไว้ทุกต้นเพื่อการดูแลรักษา […]

1 2 3 23