admineconnida

Admission the Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Announcement of Application for Admission the Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Economics (International Program),  Academic year 2020 (Class XVI) For more information, please contact the Graduate School of Development Economics, National Institute of Development Administration (NIDA), 118 Seri Thai Road, Klongchan, Bangkapi District, Bangkok 10240, THAILAND. Tel. (+662) 727 3640. E-mail : phdecon@nida.ac.th

การรับมือเศรษฐกิจขาลงในปี 2562 – 2563 ของรัฐบาลใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) www.econ.nida.ac.th; yuthana.s@nida.ac.th การรับมือเศรษฐกิจขาลงในปี 2562 – 2563 ของรัฐบาลใหม่ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นประเด็นที่หลาย ๆ ฝ่ายให้ความสนใจ และรัฐบาลได้มีมาตรการทั้งด้านการคลังและด้านนโยบายการเงินโดย ธปท. ออกมาในช่วงใกล้เคียงกัน โดยมีความหวังให้มาตรการเหล่านี้ช่วยรับมือกับเศรษฐกิจขาลง ซึ่งการประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยและผลของนโยบายรัฐบาล เป็นประเด็นที่ผมจะวิเคราะห์ในวันนี้ครับ ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยและประเทศอื่นๆ ในโลกมีทิศทางการเติบโตที่อยู่ในขาลงอย่างชัดเจน โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากปีที่แล้ว ในครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.6 (ไตรมาสที่ 2 ขยายตัวต่ำสุดที่ร้อยละ 2.3) ซึ่งสาเหตุหลักคือ การชะลอตัวอย่างรวดเร็วของการส่งออก (มูลค่าการส่งออกสินค้า (USD) ในช่วง มค.-กค. หดตัวร้อยละ -1.9) จากความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจโลกทั้งสงครามการค้า และ Brexit โดยผมประเมินว่า หากเศรษฐกิจโลกยังประคองตัวอยู่ได้ไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย เศรษฐกิจไทยในปี 2562 น่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9  ส่วนในปี 2563 คาดว่าน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นได้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี […]

เวียดนามเสือเศรษฐกิจตัวแรงแห่งอาเซียน

คุณากร คุณาวุฒิ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) www.econ.nida.ac.th เวียดนามเสือเศรษฐกิจตัวแรงแห่งอาเซียน เวียดนามหรือชื่อเต็มในนามของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น ถือเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือเรียกสั้นๆ ว่า OECD ระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวียดนามมีอัตราการขยายตัวที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP Growth) อยู่ในช่วงประมาณ 5%-7% ซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ ซึ่งรวมทั้ง ประเทศไทยที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 4.5% ในปี 2561 ดังนั้นเชื่อว่าหลายๆ คนคงมีคำถามอยู่ในใจว่า เวียดนามเป็นประเทศที่น่าลงทุนหรือไม่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามมีแนวโน้มเป็นอย่างไร รวมถึงปัจจัยอะไรที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามในอนาคต ด้วยเหตุนี้ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือหลักสูตร MFE ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการเงินที่ประเทศเวียดนาม โดยทางหลักสูตรเลือกสถานที่ดูงานในแถบเวียดนามใต้อย่างนครโฮจิมินห์หรือไซ่ง่อนเดิม ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยนครโฮจิมินห์เป็นเมืองที่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นเสรีนิยมภายใต้การปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม อันสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของประเทศสหรัฐฯและกลุ่มพันธมิตรในอดีตในยุคของสงครามเวียดนาม จะเห็นได้ว่าเวียดนามค่อนข้างจะเปิดประเทศ มีการติดต่อและความร่วมมือกับหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ภายใต้มาตรการและกฎระเบียบในประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวด ใครที่เคยไปเยือนเวียดนามจะพบว่าการเดินทางโดยรถยนต์นั้นจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากในเมืองคนขับจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนอกเมืองไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือแม้แต่พาหนะหลักที่คนเวียดนามยังคงนิยมใช้ซึ่งก็คือรถจักรยานยนต์ คนขับขี่และคนซ้อนก็จะใส่หมวกกันน็อคทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ในขณะที่ข้างทางในนครโฮจิมินห์จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีการลงทะเบียนไว้ทุกต้นเพื่อการดูแลรักษา […]

การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น [MBE, 2552] การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ยุภา มีจังหาร บทคัดย่อ การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและแนวทางในการปรับตัวในธุรกิจบริการที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในไทยได้ โดยมีขอบเขตการศึกษาจากการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA ในรูปแบบที่ 3 คือ การเข้ามาประกอบกิจการในไทยของผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลการเปิดเสรีด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA …

การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม [MBE, 2552] การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม นราวดี โหมดนุช บทคัดย่อ จากความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ทำให้อุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตนำของประเทศและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าเศรษฐกิจระดับภาคยังขาดความสมดุล เนื่องจากอุตสาหกรรมยังคงมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญอย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อให้เกิดปัญหาความแออัด การอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มคนในเมืองกับชนบท การกระจายอุตสาหกรรมจึงเป็นมาตรการที่จะช่วยยกระดับรายได้และการจ้างงานในต่างจังหวัด และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นด้วย …  

การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง

การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง [MBE, 2552] การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง เกียรติศักดิ์ แซ่จู บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาวกับทองคาแท่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุน การศึกษานี้แบ่งออกเป็นส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการศึกษาอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาวและทองคาแท่ง ส่วนที่สองเป็นการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมตราสารทุน …

การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวที

การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวที [MBE, 2553] การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวที สุรศักดิ์ มาลิกี บทคัดย่อ การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวทีเชิงประจักษ์(Empirical Analysis) ด้วยข้อมูลตัดขวาง (Cross-Section Data) จากการออกแบบสอบถามสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เคยเข้าชมละครเวทีหรือมีความต้องการที่จะเข้าชมละครเวทีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 235 คน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเข้าชมละครเวที โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการบริโภค และใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของผู้บริโภคที่ตัดสินใจเข้าชมละครเวทีเป็นครั้งแรกคือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุประมาณ 29 ปี มีสถานภาพโสดสำหรับบทวิจารณ์ การได้รับคำแนะนำจากเพื่อน และการได้รับชมตัวอย่างการแสดง ถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคต้องการรับรู้ …

1 2 3 23