Month: August 2018

Voice of Customer ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า จัดกิจกรรม Voice of Customer ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ ซึ่งดำเนินรายการโดยนักศึกษาเก่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน MFE-R5 ได้แก่ -นายปารเมศ หึกขุนทด -นายกฤษดา ธรรมวิเศษ -นายอัครภัทร์ ไตรบรรจงศิลป์ -นายชนาพล บริบูรณ์ทรัพย์ -นางสาวธีรดา สกุลบวรลักษณ์ -นางสาวณัฏฐ์สุภานัน สุพัทธนะ -นางสาวธันยพร ใสสะอาด -นางสาวอัญชนา พลศร โดยกิจกรรมรับฟังความเห็นจากนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันนี้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อนำความเห็นมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป #MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance#Economics #เศรษฐศาสตร์การเงิน #เศรษฐศาสตร์ #การเงิน #นิด้า

งานแสดงมุทิตาจิต นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน W8 คณะพัฒนการเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนากาเรศรษฐกิจ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต กับนักศึกษารุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ (W8)

มอบเกียรติบัตรเรียนดีในงานสานสัมพันธ์เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันที่ 25-26 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐการเงิน ได้จัดงานสานสัมพันธ์เศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำปี ขึ้น ก่อนการเริ่มกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.สรศาสตร์  สุขเจิรญสิน ขึ้นมามอบเกียรติบัตรเรียนดี ด้วย

งานปัจฉิมนิเทศเศรษฐศาสตร์การเงิน 2561

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และคณาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศเศรษฐศาสตร์การเงิน 2561 ขอนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งได้จัดขึ้น ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561      

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2561 รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) จำนวน 3 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2561  ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล 1 5910323029 นายวิศรุต อุทัยเลิศ 2 5910323032 นายไกรวิทย์ ไชยะ 3 5910323055 นายเบ็ญจรงค์ อรุณฤกษ์ เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 1/2561 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. […]

การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น (MFE,2558)

การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น (MFE,2558) การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น นายพีรพงศ์ บุญมี บทคัดย่อ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันครบกาหนดการห้ามขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด (Silent Period)ในช่วงปี ค.ศ. 2010 – 2014 จานวน 82 บริษัท พบว่าจากช่วงที่ทาการศึกษาทั้งหมด 6 ช่วง ของทั้งอัตราผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายนั้นมีเพียงช่วงเดียว คือช่วงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น 15 วันจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (-15, 0) เท่านั้นที่มีนัยสาคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม โดยมีปัจจัยมีที่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมได้คือ ความผันผวนของราคาหุ้นในช่วงวันที่เข้าซื้อขายวันแรกจนถึงวันที่มีการซื้อขายแล้ว 90 วัน โดยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม ในขณะที่มูลค่าตลาดของหุ้นในตอนจบวันเข้าซื้อขายวันแรก อายุของบริษัทจนถึงวันเข้าซื้อขายวันแรก อัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายหุ้นในตลาดวันแรก สัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ระยะเวลาที่ถูกกาหนดห้ามขายหุ้น และจานวนหุ้นที่ถูกกาหนดห้ามขายเทียบกับจานวนหุ้นที่ชาระเงินแล้วเป็นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น คลิกเพื่อโหลดบทคัดย่อ (PDF)

1 2