กองทุนสนับสนุนด้านการศึกษา (ประเภทผลการเรียนดี)

ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี)

เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการศึกษาดีเลิศเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)

ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตรรวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 6,000 บาท สำหรับนักศึกษาไทย และเดือนละ 10,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25

           2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2

ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25

           3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3

ระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

ระดับปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25

เงินทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร (เฉพาะภาคการศึกษาที่ได้รับทุน)
ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกพร้อมกันปีละ 2 ครั้ง ก่อนการลงทะเบียนประจำภาค 1 และ ภาค 2 ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ขอรับทุนนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 29 ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน
2. มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
3. หากมิใช่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคแรกจะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.0

ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน RA/TA)

ขอรับทุนจะ ได้รับภาคการศึกษาละไม่เกิน 10,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน และต้องทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และให้อยู่ในการควบคุมของอาจารย์ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ขอรับทุนนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 17 ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันที่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาและมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในขณะที่ขอรับทุน
2. มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
3. มีความเต็มใจและสามารถที่จะทำงานด้านวิชาการให้แก่สถาบันได้การสมัครขอรับทุนนักศึกษา