Voice of Customer ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า จัดกิจกรรม Voice of Customer ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ ซึ่งดำเนินรายการโดยนักศึกษาเก่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน MFE-R5 ได้แก่
-นายปารเมศ หึกขุนทด
-นายกฤษดา ธรรมวิเศษ
-นายอัครภัทร์ ไตรบรรจงศิลป์
-นายชนาพล บริบูรณ์ทรัพย์
-นางสาวธีรดา สกุลบวรลักษณ์
-นางสาวณัฏฐ์สุภานัน สุพัทธนะ
-นางสาวธันยพร ใสสะอาด
-นางสาวอัญชนา พลศร

โดยกิจกรรมรับฟังความเห็นจากนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันนี้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อนำความเห็นมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป

#MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance#Economics #เศรษฐศาสตร์การเงิน #เศรษฐศาสตร์ #การเงิน #นิด้า