ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2561

รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ)

จำนวน 3 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2561  ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5910323029

นายวิศรุต อุทัยเลิศ

2

5910323032

นายไกรวิทย์ ไชยะ

3

5910323055

นายเบ็ญจรงค์ อรุณฤกษ์
  • เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 1/2561 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • กำหนดการสอบ : วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
  • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาสรุปรายวิชาการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1)  นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ดูรูปแบบได้จาก www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริการงานการศึกษา หัวข้อย่อยแบบฟอร์มต่างๆ เรื่องบทสรุปการค้นคว้าอิสระ) โดยนำส่งที่คณะภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)

2)  คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้ การสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ไม่ใช่การสอบ Workshop  ดังนั้น ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

  • กรณีที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งนี้ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนตุลาคม 2561