กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 60 และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่นที่ 15

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 60 และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่นที่ 15

ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566