การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ”

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

เพื่อติดตามโครงการกิจกรรมที่คณะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

และระดมความคิดเห็นจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567