Data Analytics and Strategy และกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการอบรม Data Analytics and Strategy และกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566

กิจกรรมการอบรม 4 ชั่วโมงเต็มในหัวข้อ Data Analytics and Strategy ได้รับเกียรติบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ปาติยะเสวี อาจารย์พิเศษคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Power ฺฺBI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงบริหารและการวางกลยุทธ์ โดยผู้เข้ารับอบรมได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากหลักสูตร

ในช่วงของกิจกรรมสานสัมพันธ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร พูดคุยและสังสรรค์กับศิษย์เก่าและนักศึกษาพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร